You are here

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมโครงการ การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น โดยใช้โปรแกรมสถิติ STATA