You are here

ประกาศ หน่วยโทรศัพท์กลาง จะดำเนินการเปลี่ยนระบบสำรองไฟ

ประกาศ 

หน่วยโทรศัพท์กลาง จะดำเนินการเปลี่ยนระบบสำรองไฟ

 
     เนื่องด้วย หน่วยโทรศัพท์กลาง งานสื่อสารองค์กร จะดำเนินการเปลี่ยนระบบสำรองไฟ บริเวณห้องโทรศัพท์กลาง จึงทำให้มีผลต่อการให้บริการระบบ Call Center ทั้งหมด (รวมระบบอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์) ซึ่งทำให้ไม่สามารถให้บริการได้ประมาณ 15 นาที ในวันที่ 4 ตุลาคม 2556 เวลา 23.30 น.
     จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้