You are here

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 518

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 518

ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บริจาคพัสดุจำนวน 30 รายการ ในโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 518 ให้แก่กองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุนที่ 12 ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี โดยมีคุณเพ็ญรุ่ง ยงศิริกุล หัวหน้าฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มอบ

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ