You are here

ประกาศ ฝ่ายสารสนเทศจะดำเนินการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์

ประกาศ
ฝ่ายสารสนเทศจะดำเนินการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
 
     เนื่องด้วย ฝ่ายสารสนเทศจะดำเนินการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะส่งผลให้ระบบบริการผู้ป่วยทั้งหมดใช้งานไม่ได้ ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ตั้งแต่เวลา 00.00-04.00 น. (เที่ยงคืนถึงตีสี่วันอาทิตย์) ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้