You are here

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 519

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 519

ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บริจาคพัสดุจำนวน 23 รายการ ในโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 519 ให้แก่แผนกช่างโยธา กองบิน 6 กองทัพอากาศดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากคุณสมพร โชติวิทยธารากร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มอบ

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ