You are here

มูลนิธิรามาธิบดีฯ ได้รับ "โล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ ๗ วัน ๗ ความดี ทำดีได้ทุกวัน"

มูลนิธิรามาธิบดีฯ ได้รับ โล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ ๗ วัน ๗ ความดี ทำดีได้ทุกวัน

มูลนิธิรามาธิบดีฯ ได้รับ "โล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ ๗ วัน ๗ ความดี ทำดีได้ทุกวัน" ประเภทองค์กร ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญ และกำลังใจแก่ผู้ทำความดี จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสถานีวิทยุ จส.๑๐๐ โดยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้มอบโล่รางวัล ยกย่องเชิญชูเกียรติแด่บุคคลและองค์กร

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย