You are here

ประกาศ แจ้งระงับการใช้บริการห้องบรรยาย 1 และ 2

ประกาศ
แจ้งระงับการใช้บริการห้องบรรยาย 1 และ 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 เป็นต้นไป
 
     งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ สำนักงานการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศแจ้งระงับการใช้บริการห้องบรรยาย 1 และ 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 เป็นต้นไป เนื่องจากมีการปรับปรุงอาคาร 1 จึงอาจเกิดปัญหาเสียงรบกวนในการใช้บริการห้องดังกล่าว  และหากเปิดให้บริการได้แล้ว จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง