You are here

เดิน - วิ่งประเพณีรามาธิบดี ประจำปี 2556

ขอเชิญบุคลากรรามาธิบดีที่สนใจ  เข้าร่วมแข่งขัน
 
“เดิน - วิ่งประเพณีรามาธิบดี” ประจำปี 2556
ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556
 
 
โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่ ศูนย์กีฬารามาธิบดี
หรือบริเวณโถงชั้น 1 อาคารเรียนรวมในวันที่จัดการแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
 
แบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น
         ประเภทชาย รุ่นอายุน้อยกว่า 40 ปี
                  รุ่นอายุระหว่าง 40 – 49 ปี
                  รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป
         ประเภทหญิง รุ่นอายุน้อยกว่า 40 ปี
                  รุ่นอายุระหว่าง  40–49 ปี
                  รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป
 
กติกาการแข่งขัน   จะแจ้งให้ทราบก่อนการแข่งขัน 15 นาที
ปล่อยตัวนักกีฬา     เวลา  12.30 น. บริเวณหน้าหอพักแพทย์
ผู้สมัคร  200 ท่านแรก รับเสื้อและเบอร์วิ่ง