You are here

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 481

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 481

ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บริจาคพัสดุในโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 481 ให้แก่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี จำนวน 21 รายการ โดยมีคุณสมพร โชติวิทยธารากร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนส่งมอบ

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ