You are here

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 488

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 488

ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บริจาคพัสดุในโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 488  ให้แก่สถานีตำรวจภูธรนิคมเขาบ่อแก้ว ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พะยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ จำนวน 30 รายการ โดยมีคุณสมพร โชติวิทยธารากร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนส่งมอบ 

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ หอเกียรติยศรามาธิบดี ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี