You are here

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 459

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 459
 

ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บริจาคพัสดุในโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 459  ให้แก่โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง (บัวเอี่ยมพิทยากร) อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี จำนวน 65 รายการ โดยมีคุณสมพร โชติวิทยธารากร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มอบ    

วันที่ 23 มกราคม 2562 ณ ชั้น 1 อาคารบริหาร