You are here

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 517

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 517

ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บริจาคพัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 130 รายการ ในโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 517 ให้แก่โรงเรียน 7 แห่งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มอบ ซึ่งมีคุณนิทัศน์ เรืองวิทยาโชติ ประธานมูลนิธิประชาสงเคราะห์ไทย-กัมพูชา และคุณนริญญา เทียนสุข กรรมการมูลนิธิประชาสงเคราะห์ไทย-กัมพูชา เป็นผู้รับมอบ โดยมูลนิธิประชาสงเคราะห์ไทย-กัมพูชา เป็นผู้นำส่งมอบพัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ต่อไป

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ