You are here

"ไกล...เพราะรัก กัก...เพราะห่วงใย แต่ใจยังเหมือนเดิม"

"ไกล...เพราะรัก 
กัก...เพราะห่วงใย 
แต่ใจยังเหมือนเดิม"

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอร่วมรณรงค์ให้ทุกคนปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง 
เพราะเราเชื่อว่า ความห่างไกล เราก็ยังรักกัน
กักตัวไว้ เพราะเราห่วงใยกันและกัน
แต่ที่สำคัญ ใจเรายังคงเหมือนเดิม

"ไกล...เพราะรัก กัก...เพราะห่วงใย แต่ใจยังเหมือนเดิม"