You are here

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 493

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 493

ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บริจาคพัสดุในโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 493 ให้แก่ สำนักงานสัสดี จังหวัดนครปฐม เเละศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม จำนวน 52 รายการ โดยมี คุณสมพร โชติวิทยธารากร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มอบ          

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ