You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน RAMA CHANNEL จับมือพันธมิตร มอบสุขภาพดีสู่สังคมไทย

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 459

วันที่ 23 มกราคม 2562 ณ ชั้น 1 อาคารบริหาร

ประกาศ แจ้งกำหนดการบำรุงรักษาระบบจ่ายไฟฟ้า (Normal Circuit) ประจำปี 2562

ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 21.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ภัยบุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงระเบิด พิการ เสียชีวิต

โปรดติ-ชมแพทย์ผู้ให้บริการผ่าน QR Code

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2562

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมโครงการ การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น โดยใช้โปรแกรมสถิติ STATA

ระหว่างวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 (ห้อง 215) ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการรามาสะพายกล้อง ครั้งที่ 8

ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2562 ณ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ขอเชิญร่วมงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 CHILDREN'S DAY เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ

ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

The 4th THFM ความเป็นเลิศด้านระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลในประเทศไทยประจำปี ครั้งที่ 4

วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพฯ ชั้น 4 ห้องแกรนด์บอลรูม AB

กำหนดการ งาน "MU BLUE NIGHT 6th คืนสู่เหย้า เรามหิดล" ครั้งที่ 6

2 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 - 22.00 น. ณ ลานด้านหน้ามหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

"กฎ" เขตปลอดบุหรี่ใหม่ ปี 2561

สูบโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจปรับ สูงสุด 5,000 บาท

ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2561

บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นด้านบริการ ด้านบริหาร ด้านวิชาชีพ ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม และลูกจ้างผู้มีผลงานดีเด่น

Pages