You are here

ฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติเรื่อง ประเด็นแนวโน้มและจุดอ่อน(Pitfalls) การรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ