You are here

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง Update Surgical Nursing 2019

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
เรื่อง Update Surgical Nursing 2019

ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ
จัดโดย : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ติดต่อสอบเพิ่มเติม โทร. 02-201-1512, 02-201-1608

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม