You are here

ประชุมวิชาการ ภาควิชาอายุรศาสตร์

ประชุมวิชาการภาควิชาอายุรศาสตร์
 
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการประจำปี2003  
เรื่องEvidence Based Medicine for Outpatients & Ambulatory Care โดยได้รับเกียรติจาก
 ศ.นพ.วินิต พัวปะดิษฐ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  
ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรทางการแพทย์เป็นอย่างมาก ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556