You are here

ขอเชิญชวนนักวิจัย หรือ นิสิต นักศึกษาที่มีผลงานด้านการควบคุมยาสูบ สามารถนำงานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ของท่านมานำเสนอในเวทีงานการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18