You are here

ขอเชิญนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อาจารย์แพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย และฝึกปฏิบัติในหุ่นจำลอง