You are here

ข่าวการประชุมวิชาการ

 
ASEAN Congress on Medical Biotechnology and Molecular Biosciences 2015
ASEAN Congress on Medical Biotechnology and Molecular Biosciences 2015
 
อบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง”อุบัติเหตุทางมือ” ครั้งที่ 35
วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 910  ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 
วันที่ 11 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
 
ประชุมวิชาการ เรื่อง “ปวดหลัง ทำอย่างไรดี” ครั้งที่ 2/2558
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2558 ณ ห้อง 708 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
 
การประชุมวิชาการ เรื่อง “เพศหลากหลายในวัยรุ่น”
วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 810AB อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
 
ประชุมวิชาการ เรื่อง “10⁺ โรคผิวหนังต้องรู้สำหรับแพทย์ทั่วไป ครั้งที่ 4”
วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 910 ABC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
 
Therapeutic Conference "Drugs use in renal diseases การใช้ยารักษาโรคไต"
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.30-16.00 น. ห้อง 623-624 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม  
 
การประชุมวิชาการประจำปี Annual Scientific Meeting 2015
ระหว่างวันที่ 23 - 24 ก.ค. 2558 ณ ห้องประชุม 810A ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 
การประชุมวิชาการ เรื่อง The 6th Basic Polysomnography (PSG) and International Polysomnography
ระหว่างวันที่ 18 - 22 ก.ค. 2558 ณ ห้องประชุม 910B ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 
Ramathibodi Update in Internal Medicine 2015 “Update and integrated Internal Medicine”
วันที่ 3 - 5 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  
 
Clinicopathological Conference
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.30-16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 623-624 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม
 
ประชุมวิชาการ Ramathibodi Current Psychiatry
วันที่ 6-7 สิงหาคม อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล รามาธิบดี ชั้น 9 ห้อง 910A-C ค่าลงทะเบียนคนละ 3,500 บาท ลงทะเบียน online ได้ที่ acmrrama.com หรือ http://...

Pages