You are here

ข่าวการประชุมวิชาการ

"Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia"(CBT-I)
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
Diagnostic Testing and Therapy in Sleep Medicine
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 13:00-15:30 น. ณ ห้อง 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
Special Seminar: "From Science to Business to the Business of Science – a career perspective"
26 April, 2019 10.30 a.m. - 12.00 p.m. Meeting Room 1, 3rd Floor, Research and Welfare Building, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University
ขอเชิญชวนนักวิจัย หรือ นิสิต นักศึกษาที่มีผลงานด้านการควบคุมยาสูบ สามารถนำงานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ของท่านมานำเสนอในเวทีงานการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18
เรื่อง Tobacco and Lung Health ระหว่างวันที่ 20-12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนแวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง Emergency Care 2019 (การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน)
วันที่ 3 - 7 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
ขอเชิญนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อาจารย์แพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายและฝึกปฏิบัติในหุ่นจำลอง
วันที่ 29 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องฝึกปฏิบัติการ ห้อง 310 ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
Workshop : RAMA PAD II
วันที่ 22-23 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
การบรรยายพิเศษ เรื่อง การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ฯ ของพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2561
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง Sleep and epilepsy
ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
ปาฐกถาอารี วัลยะเสวี ครั้งที่ 32 เรื่อง การสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ยุคใหม่
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง พลิกวิกฤตการพยาบาล: ประเด็นกฎหมายและทางออกวิชาชีพ
วันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

Pages