You are here

โครงการวิจัยยับยั้งการเพิ่มของกระดูกสันหลังคดในผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกสันหลังคดไม่ทราบสาเหตุด้วยการบริหารกล้ามเนื้อหลัง