You are here

ข่าวการประชุมวิชาการ

 
Current Management in Soft Tissue Sarcoma
30 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 
 
5th Sleep Medicine Academic Forum 2019 "Towards the Muttidisciplinary Approach for Sleep and Sleep Disorders"
วันที่ 8 มีนาคม 2019 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 ศูนย์โรคการนอนหลับ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม DESIGN Thinking101
18 - 19 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (MIND Center) ชั้นใต้ดิน อาคาร 4 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มีนาคม 2562
 
Training Session: IP for MEDICAL DEVICES
วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (MIND Center) ชั้นใต้ดิน อาคาร 4
 
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา Product Design for Medical Device
20 - 21 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (MIND Center) ชั้นใต้ดิน อาคาร 4
 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง Update in Adult and Gerontological Nursing 2019
วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ
 
ขอเชิญแพทย์ทุกท่านเข้าร่วมเสวนาการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยเด่นของ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ภาควิชารังสีวิทยา Preclinic สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ สำนักงานคณบดี อาคารบริหาร
 
เสวนาวิชาการเรื่อง "เจาะลึกการขอตำแหน่งวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล"
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ 411 ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 
ประชุมวิชาการศัลยศาสตร์รามาธิบดี 2562
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
 
Ramathibodi Rehabilitation Medicine Annual Conference 2019
7 - 8 March 2019, Rehabilitation Medicine department, Ramathibodi hospital
 
การใช้งานระบบเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ  Research Electronic Data Capture (REDCap)
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น. ชั้น 3 ห้อง 319 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Pages