EDUCATION, CONFERENCE, AWARDS  

You are here

 
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและเสวนาวิชาการ เรื่อง “การขอตำแหน่งวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2563”

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

 
Ramathibodi Update in internal Medicine "All-in-One Medicine for 2020"

19-21 August 2020 ห้องประชุม 504 และ 604 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 "สุขภาวะทางนรีเวช ที่พึงระวัง"

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
แสดงความยินดี นฉพ.ยุรนันท์ ภูโทถ้ำ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และนฉพ.ศุภกิตติ์ เวียนเสี้ยว นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (ศิษย์เก่าปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์รุ่นที่ 1)

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัล "Health Emergency Response Outstanding Award: HERO Award" จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

 
แสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา

เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกได้รับโล่เกียรติคุณ ด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับอาจารย์แพทย์ จากแพทยสภา

 
แสดงความยินดี นางสาวภัทรานิษฐ์ กิตติเชาวนันท์

เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกได้รับโล่เกียรติคุณ ด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนิสิตนักศึกษาแพทย์ จากแพทยสภา

 
แสดงความยินดี ศาสตราจารย์คลินิก น.ต.หญิง แพทย์หญิงจันทร์จิรา ชัชวาลา

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์คลินิก

 
แสดงความยินดี

ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2563 สาขาวิทยาศาสตร์

 
แสดงความยินดี

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
การประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายวิชาในการสร้างเสริมความเข้มแข็งระดับภูมิภาค 4 ภูมิภาค

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
แสดงความยินดี ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ จิตต์เจริญ

ในโอกาสที่ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นของแพทยสภา ประจำปี 2563 ประเภท "อาจารย์แพทย์"

Pages