EDUCATION, CONFERENCE, AWARDS  

You are here

แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิเทพ เชาว์วิศิษฐ

เนื่องในโอกาสได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

แสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันยชัย สุระ

เนื่องในโอกาสได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง President of Asia pacific Society of Human Genetics ตั้งแต่ปี 2019-2021

The 4th Joint Conference Ramathibodi – Osaka University - Collaborating Research “Past & Future” -

2nd-3rd December 2019 Lecture Hall Building (Bld 6), Room No.621, 2nd floor, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand

Genetic & Genomic testing: use, misuse, abuse

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.30-16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 621-622 ชั้น 2 อาคารบริหาร

ขอแสดงความยินดี รศ. นพ.สิทธิ์ พงษ์กิจการุณ

เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่องพลังแห่งพยาบาล: การสร้างความตระหนักและสร้างสรรค์สังคมที่เป็นมิตรต่อผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม

วันที่ 2-4 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

ข่าวน่ายินดี

สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ขอแสดงความยินดี สถานีโทรทัศน์รามาฯ แชนแนล

รับประทานรางวัลเกียรติยศ "พิฆเนศวร" ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒ สาขารางวัล

ขอแสดงความยินดี แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์

ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

ขอแสดงความยินดี อ. ดร. นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน

ได้รับคัดเลือกให้เป็นกรรมการ Digital Health Technical Advisory Group ของ World Health Organization

แสดงความยินดี ศ. พญ.อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์

ได้รับรางวัล Distinguished Activity Award จาก World Sleep Society

Pages