EDUCATION, CONFERENCE, AWARDS  

You are here

ขอแสดงความยินดี ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี

ที่ได้รับตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

ขอแสดงความยินดี ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี

ที่ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ขอแสดงความยินดี รศ. ดร.บุษยา ฤกษ์อำนวยโชค

ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย วาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี (พ.ศ. 2562-2564)

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลแบบประคับประคอง สำหรับพยาบาลประคับประคองประจำหอผู้ป่วย

วันที่ 4-8 และ 11-15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง 611 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พอพล โรจนพันธุ์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

BANGKOK INTERNATIONAL NEONATOLOGY SYMPOSIUM 2020

FEBRUARY 26-28, 2020 SHANGRI-LA HOTEL BANGKOK, THAILAND

The 1st NAGOYA-RAMATHIBODI-SIRIRAJ ENDOSCOPIC WORKSHOP 2E PROCEDURES FOR EARY GI CANCER

7th-8th November 2019 VENUE: RAMATHIBODI ENDOSCOPIC CENTER, SOMDECH PHRA DEBARATANA MEDICAL CENTER, FACULTY OF MEDICINE, RAMATHIBODI HOSPITAL

Multidisciplinary Management of GU Cancers: A Case-based Approach

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ.อรลักษณ์ พัฒนาประทีป

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Faculty hour เรื่อง กลยุทธ์การลงทุนสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30-16.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี 

ประชุมวิชาการ The 6th Annual Ramathibodi Anesthesia Conference (6th ARAC)

วันที่ 7-8 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Pages