EDUCATION, CONFERENCE, AWARDS  

You are here

กำหนดการขอผ่อนผัน "เกณฑ์ทหาร" ประจำปี 2563

ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ งานกิจการนักศึกษา

ข่าวน่ายินดี

ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ในฐานะองค์กรดีเด่น ด้านรณรงค์สังคมไทย ลด ละ เลิก บุหรี่ ที่จัดโดยสมาคมหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิรดา วิทูรพณิชย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิตติยา วัชโรทยางกูร

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดี

บุคลากรได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ข่าวน่ายินดี บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ภายใต้การกำกับดูแลของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับรางวัลองค์กรยอดเยี่ยม (Corporate Excellence Award) ประจำปี 2019 จาก Asia Pacific Entrepreneurship Awards (APEA)

Inter University Conference 2019

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ ห้องเรียน 611 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ขอแสดงความยินดี

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ Tip and Trick in COPD-OSA overlap syndrome

ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ขอแสดงความยินดี นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ

ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Ramathibodi Diabetes Day Education 2019 ครั้งที่ 15

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-14.40 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ขอเรียนเชิญอาจารย์รามาธิบดีร่วมงานอวยพรบัณฑิตรามาธิบดี ประจำปี ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น ๒ อาคารหลัก (อาคาร ๑)

ขอเชิญร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 1/2563

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องเรียน 910C ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Pages