EDUCATION, CONFERENCE, AWARDS  

You are here

 
ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ (วุฒิคุณ) นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร

ในโอกาสได้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ (วุฒิคุณ) จากสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี รองศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี รองศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา

ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

 
Ramathibodi Update in internal Medicine "All-in-One Medicine for 2020"

19-21 August 2020 ห้องประชุม 504 และ 604 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและเสวนาวิชาการ เรื่อง “การขอตำแหน่งวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2563”

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 "สุขภาวะทางนรีเวช ที่พึงระวัง"

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
แสดงความยินดี นฉพ.ยุรนันท์ ภูโทถ้ำ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และนฉพ.ศุภกิตติ์ เวียนเสี้ยว นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (ศิษย์เก่าปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์รุ่นที่ 1)

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัล "Health Emergency Response Outstanding Award: HERO Award" จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

Pages