EDUCATION, CONFERENCE, AWARDS  

You are here

 
ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ ศัลย์วิวรรธน์

ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ฉัตรชัย เหมือนประสาท

ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

 
ข่าวน่ายินดี คลินิกเสริมความรู้เบาหวานและทักษะการดูแลตนเอง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับรางวัลการประกวด Thai Diabetes Education Award ประจำปี 2562 จากสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน

 
ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิบูลย์ บุญสร้างสุข

ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี

บุคลากรได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลัลลิยา ธรรมประทานกุล และรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงภาพันธ์ ไทยพิสุทธิกุล

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 2/2563

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องเรียน 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
ปาฐกถาเกียรติยศ วิจิตร บุณยะโหตระ ครั้งที่ 8 "เส้นทางสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่ ชนะหลายศึก แต่หนทางยังอีกไกล"

18 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00-10.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages