EDUCATION, CONFERENCE, AWARDS  

You are here

 
ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อารักษ์ วิบุลผลประเสริฐ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณภัทร อังคธัญกุล

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงประพิมพ์พร ฉัตรานุกูลชัย และรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิดา ลิ้มสุวรรณ

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี

ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัย และฟื้นฟูระบบประสาทการทรงตัวของหูชั้นใน

วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม สยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์ โฮเต็ล กรุงเทพฯ

 
ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยายของศูนย์โรคการนอนหลับ หัวข้อ เรื่อง MYOFUNCTIONAL THERAPY

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญร่วมกิจกรรม Faculty Hour หัวข้อ โลก (โรค) ของผู้พิการทางสายตา

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 14.30-16.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

 
พบกันระหว่างบรรทัด ครั้งที่ 12 ตอน V for Vendetta

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.30-20.30 น. ณ ห้องกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์

 
ขอเชิญนักศึกษารามาธิบดี เข้าร่วมโครงการงานกิจการนักศึกษาพบศิษย์รามาธิบดีชั้นปีที่ ๑ (ศาลายา) ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้อง ๓๒๒ และห้อง ๓๒๓ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 
ขอแสดงความยินดี

นางสาววาธินี คัชมาตย์ และนายทวิช ฉิมประสาท

 
ขอเชิญนักศึกษาแพทย์ทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม Research Camp 2019

ครั้งที่ 1 วันที่ 18 ก.ย. 62 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 810B ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และครั้งที่ 2 วันที่ 20 พ.ย. 62 เวลา 1...

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธงชัย ศุกรโยธิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิวดล วงค์ศักดิ์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Pages