You are here

ขอเชิญอาจารย์รามาธิบดีเข้าร่วมพิธีอำลาอาจารย์ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 (แพทย์รามาธิบดีรุ่นที่ 48)