You are here

เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล สำนักการศึกษา
ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
โทร. 02-201-1274, 02-201-1547, 02-201-0800, 02-201-0828 โทรสาร 02-354-7296

เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์