You are here

แพทย์รามา : ระบบรับตรง กสพท. 2557

การดำเนินงาน การรับนักศึกษาแพทย์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล
ระบบรับตรง  กสพท.  ปีการศึกษา 2557
กิจกรรม

ระบบรับตรง  กสพท.

สอบวิชาเฉพาะ  กสพท.  1 กุมภาพันธ์ 2557    
1. กสพท.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย
รอบที่ 1 ประมาณ 14 มีนาคม  2557
รอบที่ 2 : 1 เมษายน  57 (ถ้ามี)
2. ผู้ผ่านข้อเขียน มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ส่ง ใบสมัคร ฯ พร้อม หลักฐานชุด ที่ upload สมัครกับ กสพท. ทั้งหมด (สำเนาบัตรประชาชน /ปพ.1 หรือ หนังสือรับรองโรงเรียนที่กำลังศึกษา ) โดยด่วน  ภายในวันที่ 20 มีนาคม 57 ไปยัง 
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี    
270 ถนน พระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
(วงเล็บที่มุมซองล่าง ขวามือ ว่า   ยืนยันการสอบสัมภาษณ์ )  
3. สอบสัมภาษณ์ / ตรวจร่างกาย ณ    คณะ แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ    
ทำแบบทดสอบประกอบการสัมภาษณ์ รอบที่ 1 :  22 มีนาคม 57 รอบที่ 2 :  4  เมษายน 57  (ถ้ามี)
ลงทะเบียนรายงานตัว
( เตรียมเอกสาร ฉบับจริง เพื่อให้ตรวจสอบ กับ เอกสารหลักฐานการสมัคร ที่ส่ง มายืนยันการเข้าสอบ ฯ ล่วงหน้าแล้ว )    
เวลา 08.00 -08.20 น 
ห้อง 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
ห้อง 624 อาคารเรียนรวม
ทำแบบทดสอบประกอบการสัมภาษณ์ เวลา 08.30 -11.30 น เวลา 08.30 -11.30 น
ตรวจร่างกาย
 
รอบที่ 1 :  23 มีนาคม 57  เวลา 07.30 น  อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
รอบที่ 2 :  4  เมษายน 57 (ถ้ามี) 
กรอกข้อมูลทำเวชระเบียน online ล่วงหน้า (ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม  57 ) ที่ http://www.ra.mahidol.ac.th/mr
อัตราค่าตรวจร่างกาย 600 บาท + ค่าเจาะเลือด 300 – 600 บาท  ( ดูรายละเอียดขั้นตอนการตรวจสุขภาพ)
สอบสัมภาษณ์
รอบที่ 1 :  24 มีนาคม 57 รอบที่ 2 :  8  เมษายน 57 (ถ้ามี)   
ลงทะเบียนรายงานตัว  
เวลา 08.00 -08.20 น.   ห้อง 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย  ต้องส่งหนังสือ ยินยอมการส่งชื่อเพื่อตัดสิทธิ์ ในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา ระบบกลาง  (แบบ พบ.-กสพท.-57-01)  ก่อนการสอบสัมภาษณ์ฯ  
เมื่อผ่านการสัมภาษณ์ และคณะฯ ประกาศรายชื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา แล้ว รายชื่อ จะ ถูกส่งไป สกอ. เพื่อตัดสิทธิ์ ในระบบกลาง  ปีการศึกษา 2557 และ รอการ Clearing House ต่อไปทันที  
สัมภาษณ์ เวลา 08.30 -12.00 น
สัมภาษณ์ซ้ำกรณีปัญหา
รอบที่ 1 :  25  มีนาคม 57   เวลา 08.00 น.
รอบที่ 2 :  9   เมษายน 57 (ถ้ามี)  
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทางเว็บไซต์  http://www.mahidol.ac.th/directadmission,  http://www.ra.mahidol.ac.th ,
รอบที่ 1 : 26  มีนาคม 57   รอบที่ 2 : 10  เมษายน 57 (ถ้ามี)  
5. นักเรียนส่ง สำเนา หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมปลายพร้อม GPA  (6 ภาคการศึกษา) และผลคะแนน ONET ไปยังคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
10 เมษายน 57  
6. นักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ยืนยันสิทธิ์ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในระบบ  Clearing House ของ สอท  
5 – 9 มิถุนายน 57  
7. คณะฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จากระบบ Clearing House ของ สอท   ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2557   http://www.mahidol.ac.th/directadmissionhttp://www.ra.mahidol.ac.th
 
9 มิถุนายน 57
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ทุกคน กรอกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่  และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ทางเว็บไซต์   http://www.student.mahidol.ac.th/ newstudent57
กรอกข้อมูลระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ออนไลน์ (e-Profile) หากไม่กรอกข้อมูลระเบียนประวัติฯ นักศึกษาจะไม่ได้รับรหัสประจำตัวนักศึกษา และไม่สามารถขึ้น ทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล  
13 – 16 มิถุนายน 57
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  ดาวน์โหลดใบรับรองการชำระเงิน (Invoice) ค่าธรรมเนียมการศึกษา แล้วนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงเทพ / ธนาคารทหารไทย  หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ  หากนักศึกษาไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล
17 – 23 มิถุนายน 57
 มหาวิทยาลัยฯ ประกาศ รหัสนักศึกษาใหม่ ทางเว็บไซต์  
18 กรกฎาคม  57
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ลงทะเบียนออนไลน์และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว  ให้ไปขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
4 – 5  สิงหาคม  57
8. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล   6 สิงหาคม 57
9. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
แจ้งเพิ่มเติมอีกครั้ง
10. เปิดภาคการศึกษาที่ 1  มหาวิทยาลัยมหิดล  ปีการศึกษา 2557   
18  สิงหาคม 57
                                                                                                                                                                                                                                               
*****  แผนการดำเนินงานดังกล่าว  อาจปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม
ขอให้ผู้สมัครสอบ ติดตามประกาศ  ต่างๆ  บน web site อย่างสม่ำเสมอ   หรือ  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานแพทยศาสตรศึกษา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 3 อาคารเรียนรวม
หมายเลขโทรศัพท์  02-2011289 , 20-2011644  , 02-2011053 ****

รายละเอียดเพิ่มเติม การสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง กสพท.ปีการศึกษา 2557 

เอกสารประกอบ :