You are here

แพทย์รามา : ระบบมหิดลรับตรง (โควตา) 2557

การดำเนินงาน การรับนักศึกษาแพทย์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล
ระบบมหิดลรับตรง  (โควตา )  ปีการศึกษา 2557
กิจกรรม

ระบบรับตรง  มหาวิทยาลัยมหิดล (โควตา โครงการพิเศษ)  

สอบข้อเขียน GAT , PAT 1 , PAT 2  ครั้งที่ 1/2557 เท่านั้น   
สทศ. สอบ วันที่ 8 – 11 มีนาคม 57  
สทศ. ประกาศผล ประมาณ วันที่  24  เมษายน  57   
คณะฯ ประกาศผู้ผ่านข้อเขียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย  
ประมาณ วันที่  30 เมษายน  57
ส่งหนังสือ ตอบรับการสอบสัมภาษณ์ / ตรวจร่างกาย (แบบ พบ.-มม-57-01) พร้อมใบสมัครฯ สำเนาบัตรประชาชน  หลักฐาน สำเนาการศึกษา จบชั้น ม.ปลาย (ถ้ามี) / ใบผลคะแนน ONET / GAT /PAT1/PAT2   (ครั้งที่ 1/2557 เท่านั้น) ตามข้อกำหนด โดยด่วน ไปยัง 
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี    
270 ถนน พระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
                              (วงเล็บที่มุมซองล่าง ขวามือ ว่า ยืนยันการสอบสัมภาษณ์ )  
 
ภายใน 10   พฤษภาคม  57 
ผู้ตอบรับ การเข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย  ต้องไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ และ หรือ ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ กับ สถาบันแพทย์อื่น ในปีการศึกษา 2557 เรียบร้อยแล้ว
สอบสัมภาษณ์ / ตรวจร่างกาย ณ  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
14  พฤษภาคม  57  
ลงทะเบียนรายงานตัว ( เตรียมเอกสาร ฉบับจริง เพื่อให้ตรวจสอบ กับ เอกสารหลักฐานการสมัคร ที่ส่ง มายืนยันการเข้าสอบ ฯ ล่วงหน้า แล้ว ) 
เวลา 08.00 -08.20 น   ห้อง 621 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม
ทำแบบทดสอบประกอบการสัมภาษณ์
เวลา 08.30 -11.30 น
ตรวจร่างกาย
เวลา 13.00 น ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
กรอกข้อมูลทำเวชระเบียน online ล่วงหน้า (ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 57 ) ที่ http://www.ra.mahidol.ac.th/mr  อัตราค่าตรวจร่างกาย 600 บาท + ค่าเจาะเลือด 300 – 600 บาท ( ดูขั้นตอนการตรวจสุขภาพ)
สอบสัมภาษณ์
19  พฤษภาคม  57   
ลงทะเบียนรายงานตัว  
 
เวลา 08.00 -08.20 น
ห้อง 810 B ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย  ต้องส่งหนังสือ ยืนยันการเข้าศึกษา (แบบ พบ.-มม-57-03) ในหลักสูตรแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ก่อนการสอบสัมภาษณ์ฯ  เมื่อผ่านการสัมภาษณ์ และคณะฯ ประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา แล้ว รายชื่อ จะได้รับการส่งเข้าในระบบฐานข้อมูลนักศึกษาแพทย์ใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล  ปีการศึกษา 2557 ทันที  
สัมภาษณ์ เวลา 08.30 -12.00 น
สัมภาษณ์ซ้ำ (กรณีปัญหา) 20 พฤษภาคม  57    เวลา 08.00  น  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทางเว็บไซต์  http://www.mahidol.ac.th/directadmission,  http://www.ra.mahidol.ac.th , http://www.ra.mahidol.ac.th/meded
ประมาณ 22  พฤษภาคม  57 
คณะฯ ประกาศรวม รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะฯ ทั้งจากระบบรับตรง กสพท. และ ระบบมหิดลรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557  ทางเว็บไซต์  http://www.mahidol.ac.th/ directadmission , http://www.ra.mahidol.ac.th
12 มิถุนายน 57
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ทุกคน กรอกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่  และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ทางเว็บไซต์  
http://www.student.mahidol.ac.th/ newstudent57  กรอกข้อมูลระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ออนไลน์ (e-Profile) หากไม่กรอกข้อมูลระเบียนประวัติฯ นักศึกษาจะไม่ได้รับรหัสประจำตัวนักศึกษา  และไม่สามารถขึ้น ทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 
13 – 16 มิถุนายน 57
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  ดาวน์โหลดใบรับรองการชำระเงิน (Invoice) ค่าธรรมเนียมการศึกษา แล้วนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงเทพ / ธนาคารทหารไทย  หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ  หากนักศึกษาไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล
17 – 23 มิถุนายน 57
มหาวิทยาลัยฯ ประกาศ รหัสนักศึกษาใหม่ ทางเว็บไซต์  http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent57
18 กรกฎาคม  57
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ลงทะเบียนออนไลน์และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว  ให้ไปขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
4 – 5  สิงหาคม  57
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล
6 สิงหาคม 57
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
แจ้งเพิ่มเติมอีกครั้ง
เปิดภาคการศึกษาที่ 1  มหาวิทยาลัยมหิดล  ปีการศึกษา 2557   
18  สิงหาคม 57
                                                                                                                                                                                                                                               
*****  แผนการดำเนินงานดังกล่าว  อาจปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม
ขอให้ผู้สมัครสอบ ติดตามประกาศ  ต่างๆ  บน web site อย่างสม่ำเสมอ   หรือ  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานแพทยศาสตรศึกษา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 3 อาคารเรียนรวม
หมายเลขโทรศัพท์  02-2011289 , 20-2011644  , 02-2011053 ****
เอกสารประกอบ :