You are here

หลักสูตร พ.บ. เพื่อสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ 21

ตามที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน และประชาสัมพันธ์ให้กับอาจารย์
รวมทั้งบุคลากรของคณะฯ ได้รับทราบ
คณะฯ จึงขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559

เอกสารแนบ