You are here

พิธีมอบเสื้อกาวน์ รับศิษย์รามาธิบดี รุ่น 48 สู่ชั้นคลินิก

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ หอประชุมอารี  วัลยะเสวี  เวลา 8.00 น. ปฐมนิเทศ และ13.00 น. พิธีมอบเสื้อกาวน์  (11.30 น ร่วมรับประทานอาหารที่ชั้น 1 หอพักนักศึกษาแพทย์)

งานปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อกาวน์ รับศิษย์รามาธิบดี รุ่น 48 สู่ชั้นคลินิก