You are here

อบรมการใช้ e-Learning เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนทางการแพทย์ระดับปริญญา ครั้งที่ 2

อบรมการใช้ e-Learning  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนทางการแพทย์ระดับปริญญา ครั้งที่ 2