You are here

การรับนักศึกษาแพทย์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต


การรับนักศึกษาแพทย์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีการศึกษา 2559

   ประเภท /ระบบการรับ /กิจกรรม  
ระบบมหิดลรับตรง 
ระบบมหิดลรับตรงพิเศษ ( วิธีพิเศษ โดยคณะฯ   )
ระบบรับตรง กสพท.
คุณสมบัติทั่วไป
เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในปีการศึกษา 2558 โควตาวิทยาเขต , พื้นที่ และโครงการพิเศษ ตามที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี /มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนด
เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา 2558  จากทั่วประเทศ หรือ หลักสูตรอื่นเทียบเท่า ซึ่งรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาก่อนเดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2559  
 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ หลักสูตรอื่นเทียบเท่า ซึ่งรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ หรือ กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา 2558  และคาดว่าจะจบการศึกษาก่อนเดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2559  และที่กำหนด   ตามประกาศ กสพท. ฉบับที่ 1 
ลว. 6 กรกฏาคม 2558  เรื่อง หลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
 ปีการศึกษา 2559
มีผลการเรียนสะสมตลอดหลักสูตร 
ชั้น ม.ปลาย ≥ 3.00
มีผลการเรียนสะสมตลอดหลักสูตร 
ชั้น ม.ปลาย ≥ 3.50  
คุณสมบัติเฉพาะ
ตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยมหิดล ระบบมหิดลรับตรง (มหิดลเพื่อชาวชนบท /โควตาวิทยาเขต  พื้นที่ และโครงการพิเศษ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ปีการศึกษา 2559
จะต้องมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL  การสอบแบบ IBT (Internet based test )  ≥  80 คะแนน หรือ  PBT (Paper based test) ≥  550  หรือ ผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS (Academic modules ) ≥  6.5  ซึ่งสอบมาแล้วไม่เกิน 1 ปี หรือ เป็นผลการสอบภายในเดือนธันวาคม 2558 เป็นส่วนประกอบการพิจารณาด้วย 
จำนวนรับ  12  คน 20 คน 148 คน 
การสมัครสอบ สมัคร Online

Website มหาวิทยาลัยมหิดล
www.mahidol.ac.th/directadmission/ 

1 – 30 กันยายน 2558

Website  คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี                       www2.ra.mahidol.ac.th /education/ 
1 – 30 กันยายน 2558

Website กสพท. www9.si.mahidol.ac.th

1 – 31 สิงหาคม 2558

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

700.00 บาท 2,000.00 บาท 750.00 บาท

วันที่สอบ

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558
วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558
วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558 (วิชาเฉพาะ) และสอบ 7  วิชาสามัญ ของ สทศ. ตามเวลาที่ สทศ.กำหนด
วิชาที่สอบ

คะแนนสอบวิชาสามัญ 7 วิชา( เคมี ฟิสิกส์  คณิตศาสตร์  ชีววิทยา  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทยและสังคมศึกษา / เป็นข้อสอบของมหาวิทยาลัยมหิดล )  

สอบ 4 วิชา  ข้อสอบทุกวิชา เป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่ คณิตศาสตร์  เคมี  ชีววิทยา  ฟิสิกส์

สอบวิชาเฉพาะ กสพททดสอบศักยภาพการเรียนรู้ ความสามารถในการจับใจความ  คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผล  การคิดอย่างมีวิจารณาญาณ และการประเมินแนวคิดทางจริยธรรม 

และ สอบวิชาสามัญ 7 วิชาของสทศ.  ตามวันที่ สทศ. กำหนด ( วิชาสอบตามที่ กสพท.ประกาศ ) 
แต่ละวิชาต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 30  ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 40  และคะแนนรวม ทุกวิชาไม่ต่ำกว่า  ร้อยละ 60 ตามลำดับคะแนนรวม   แต่ละวิชาต้องได้ คะแนนไม่ต่ำกว่า  ร้อยละ 30  และคะแนนรวมทุกวิชา ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60   สัดส่วน / น้ำหนักคะแนน ตามที่ กสพท. ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ / ตรวจร่างกาย  
8 ธันวาคม 2558
8 ธันวาคม 2558
รอบที่ 1 : 11  มีนาคม 2559
รอบที่ 2 : 24  มีนาคม 2559 (ถ้ามี) 
ส่งแบบตอบรับการสอบสัมภาษณ์ และหลักฐานการสมัครสอบ 8 – 11 ธันวาคม 2558 8 – 11 ธันวาคม 2558           - 

ทำแบบทดสอบประกอบการสัมภาษณ์ / ตรวจร่างกาย /สอบสัมภาษณ์  

14 – 24   ธันวาคม 2558
   
14 – 24   ธันวาคม 2558

 รอบที่ 1 : 12  - 18  มีนาคม 2559 

 รอบที่ 2 :  25 - 31  มีนาคม 2559 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา

30  ธันวาคม 2558         
 
30  ธันวาคม 2558
รอบที่ 1 :  24  มีนาคม 2559
รอบที่ 2 :   4 เมษายน  2559 (ถ้ามี)
ส่งผลการศึกษา ตามเกณฑ์
ที่กำหนด
 
ภายในเดือนมิถุนายน 2559 ภายในเดือนกรกฏาคม 2559 ภายในเดือนมิถุนายน 2559
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 4 – 9 ,มกราคม  2559      4 – 9 ,มกราคม  2559 แจ้งอีกครั้ง
กระบวนการ Clearing house 
ของ สอท.  
     -  - 26 -29 เมษายน 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารวมทุกระบบ 9 พฤษภาคม 2559
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แจ้งอีกครั้ง
เปิดภาคการศึกษา 
ที่ 1/2559  มหาวิทยาลัยมหิดล
15  สิงหาคม  2559
หมายเหตุ : กำหนดการดำเนินงานต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  กรุณาติดตามการเปลี่ยนแปลง
อย่างเคร่งครัดด้วย

รายละเอียดการรับนักศึกษาแพทย์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ระบบมหิดลรับตรง (ดำเนินการในระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท ) ปีการศึกษา 2559

# ระบบมหิดลรับตรง แผนการรับ หมายเหตุ
1
โควตาวิทยาเขต
1.สมัคร ระบบ online  ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในระบบรับตรง  (มหิดลเพื่อชาวชนบท ) 
2.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์ เข้ากระบวนการสอบสัมภาษณ์ / ตรวจร่างกาย
จำนวนไม่เกิน 2 เท่า ของจำนวนที่จะรับสำหรับโควตาแต่ละประเภท 
3. จำนวนการรับในแต่ละโควตา หากนักเรียนมีคุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด
คณะฯ  ไม่พิจารณาเพิ่ม /โยกจำนวนการรับในโควตาอื่นแทน   
1.1   - กลุ่มกาญจนบุรี 3
1.2   - กลุ่มนครสวรรค์ 3
1.3   - กลุ่มอำนาจเจริญ 1
2
โควตาพื้นที่
2.1
โรงเรียนในพื้นที่ จ. สมุทรปราการ
2
3
โครงการพิเศษ
3.1
  - โครงการนับ นร.ที่นับถือศาสนาอิสลาม จ.ชายแดนภาคใต้
2
4
โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น
4.1
  - ด้านกีฬา
1
4.2   - ด้านศิลปะ 1
  รวม 12
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  โทรศัพท์ 02-2011289 , 02-2012268 , 02-2011053 
ข้อมูล    ณ วันที่ 9 กรกฎาคม  2558