You are here

เสนอขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เสนอวิทยานิพนธ์ 
เสนอชื่อเพื่อพิจารณาขอรับรางวัลในโครงการ “รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2556”
 
     โดยผู้มีสิทธิ์เสนอวิทยานิพนธ์ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
     1) นักศึกษาผู้เขียนวิทยานิพนธ์ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2554 และประจำปีการศึกษา 2555
     2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาผู้เขียนวิทยานิพนธ์ (Major Advisor)
     3) ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่นักศึกษาผู้เขียนวิทยานิพนธ์ศึกษาอยู่
     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 พฤศจิกายน 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานวิจัยและบริการวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โทร. 02-441-4125 ต่อ 319-320 หรือทาง www.grad.mahidol.ac.th