You are here

โครงการเตรียมอาจารย์แพทย์ ปีการศึกษา 2558 รอบ 2

โครงการเตรียมอาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ปีการศึกษา 2558 รอบ 2

     คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  เปิดรับสมัครนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๖ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ ผู้ทำสัญญาโครงการพัฒนาอาจารย์ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะเข้าฝึกอบรม
แพทย์ประจำบ้านของคณะฯ  ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายหลังจากที่ได้ปฏิบัติงานในฐานะแพทย์เพิ่มพูนทักษะโดยคณะฯ จะเป็นต้นสังกัดเมื่อจบการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและผ่าน
การประเมินผลแล้ว คณะฯ จะบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์แพทย์ ต่อไป จำนวน 7 อัตรา ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม  พ.ศ. 2558 และสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 11 – 15 มกราคม พ.ศ. 2559 download ใบสมัครได้ที่  MedEd.mahidol.ac.th ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ งานแพทยศาสตรศึกษา ชั้น  3  อาคารเรียนรวม  โทรศัพท์ 02-2011644
 
 
แพทย์ใช้ทุน สังกัด  สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์           ตำแหน่ง
๑. สาขาคลินิก  
           เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1
 
แพทย์ใช้ทุน สังกัด ภาควิชาต่างๆ  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี           ตำแหน่ง
 ๑. สาขาคลินิก  
           เวชศาสตร์ชุมชน 2
           ศัลยศาสตร์ทั่วไป 1
           ประสาทศัลยศาสตร์ 1
๒. สาขาปรีคลินิก  
           พยาธิวิทยากายวิภาค 1
           พยาธิวิทยาคลินิก 1
 

หลักฐานการสมัคร                                      

1.ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย 1  นิ้ว   จำนวน   1   รูป
2.แพทย์ใช้ทุน สังกัด สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
   เสนอรายนามผู้ให้ข้อมูลแนะนำตัวผู้สมัครลงในเอกสารชุดสมัคร ประกอบด้วย อาจารย์ 5 ราย  แพทย์ประจำบ้าน 5 ราย  
   นักศึกษาแพทย์ 10 ราย  
3.แพทย์ใช้ทุน สังกัด ภาควิชาต่างๆ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  เตรียมหนังสือแนะนำผู้สมัคร 
   จำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย  อาจารย์ 1 ฉบับ  แพทย์ประจำบ้าน 1  ฉบับ  นักศึกษาแพทย์ 1 ฉบับ 
   (ปิดผนึกซองส่งพร้อมใบสมัคร)
5. ใบรับรองผลการศึกษา Transcript ชั้นปีที่ 1-5  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00  
     (ยกเว้นสาขาเวชศาสตร์ชุมชน คะแนนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.80)
6. ใบรายงานผลการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ทั้งหมดที่มี)
7. สำเนาใบประกาศเกียรติคุณ /ทุน / รางวัลที่เคยได้รับ  (ถ้ามี)
8. หนังสือรับรองแพทย์  1  ชุด
9. เรียงความสนใจและเป้าหมายทัศนคติในวิชาชีพ  จำนวน 1 หน้ากระดาษ A4