You are here

การดำเนินงาน การรับนักศึกษาแพทย์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ระบบรับตรงโดยคณะฯ และ ระบบมหิดลรับตรง ( โควตา ) ปีการศึกษา 2559

การดำเนินงาน การรับนักศึกษาแพทย์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ระบบรับตรงโดยคณะฯ และ ระบบมหิดลรับตรง ( โควตา ) ปีการศึกษา 2559
 
กิจกรรม

ระบบรับตรงโดยคณะฯ 

ระบบมหิดลรับตรง (โควตา)
สอบข้อเขียน 4 วิชา
โดย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่  14 พฤศจิกายน 2558
-
สอบข้อเขียน
โดย มหาวิทยาลัยมหิดล
-
วันที่  14 พฤศจิกายน 2558
คณะฯ ประกาศผู้ผ่านข้อเขียน ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย ประมาณ วันที่  8 ธันวาคม  2558
http://www2.ra.mahidol.ac.th/education/
ส่งหนังสือ โดยด่วน  ไปยัง 
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี    
270  ถนน พระราม 6 ราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400   
(วงเล็บที่มุมซองล่างขวามือ ว่า ยืนยันการสอบสัมภาษณ์ )  
ส่งหนังสือตอบรับการสอบสัมภาษณ์  (แบบ พบ.-รับตรงโดยคณะฯ-08-59) และ ใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครสอบ ทั้งหมด ภายใน 11  ธันวาคม  58  
สามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 
http://www2.ra.mahidol.ac.th/education/index.aspx
ส่งหนังสือตอบรับการสอบสัมภาษณ์  (แบบ พบ.-มม-59-01)    ภายใน 11  ธันวาคม  58  
ยื่นคำร้องขอตรวจสอบผลคะแนนข้อเขียน รายบุคคล 
วันที่ 8 – 11 ธันวาคม  58 ( แบบฟอร์ม รามา –รับตรงโดยคณะฯ-05-59 ) 
สามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www2.ra.mahidol.ac.th/education/index.aspx
 -
ผู้ตอบรับ การเข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย  ต้องไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ และ หรือ ทำสัญญา การเป็นนักศึกษาแพทย์ 
กับ สถาบันแพทย์อื่น ในปีการศึกษา 2559  เรียบร้อยแล้ว
ทำแบบทดสอบประกอบการสัมภาษณ์
และ ตรวจร่างกาย ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
14 ธันวาคม  58  
เวลา 08.30 – 08.50 น.  ลงทะเบียนรายงานตัว  ห้อง 621- 622 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม
เวลา 09.00 – 10.00 น.  ทำแบบทดสอบฯ  
 (นักเรียน เตรียมรูปถ่ายแบบเดียวกับที่แนบใบสมัคร  ขนาด 1 ½ นิ้ว   จำนวน 2 รูป  พร้อม อุปกรณ์การสอบ)  
ตรวจร่างกาย   เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป   ตรวจร่างกาย   เวลา 10.30 – 12.00 น.  
  ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล HX01_09  ล่วงหน้า (ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 58 )   นำส่งในวันที่ 14 ธันวาคม  58 โดยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www2.ra.mahidol.ac.th/education/level1/announce-one1.aspx
กรอกข้อมูลทำเวชระเบียน online ล่วงหน้า (ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 58 ) ที่ http://med.mahidol.ac.th/mr
อัตราค่าตรวจร่างกาย 1500 บาท ( ดูขั้นตอนการตรวจสุขภาพ )  
  สอบสัมภาษณ์
16 ธันวาคม 2558  
เวลา 07.45 – 08.00 น.  ลงทะเบียนรายงานตัว  ห้อง 907  ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
เวลา 08.00 – 16.30    น  สอบสัมภาษณ์  
ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย  ต้องส่งหนังสือ ยืนยันการเข้าศึกษา ในหลักสูตรแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ก่อนการสอบสัมภาษณ์ฯ  เมื่อผ่านการสัมภาษณ์ และคณะฯ ประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา แล้วจะส่งรายชื่อนี้ เข้าในระบบฐานข้อมูลนักศึกษาแพทย์ใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล  ปีการศึกษา 2559 ทันที และถูกส่งไปตัดสิทธิ์จาก ระบบรับตรง กสพท
( รับตรงโดยคณะฯ  = แบบ พบ.-รับตรงโดยคณะฯ-09 – 59  [ สามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www2.ra.mahidol.ac.th/education/level1/announce-one1.aspx ] /  มหิดลรับตรง = แบบ  พบ-มม-59-03 [ เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ] )    
ส่งผลสอบภาษาอังกฤษ  TOEFL การสอบแบบ IBT (Internet based test ) ≥ 80 คะแนน หรือ PBT (Paper based test) ≥ 550  หรือ ผลสอบภาษาอังกฤษ  IELTS (Academic modules ) ≥ 6.5 ไปยัง 
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี    
270 ถนน พระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 (วงเล็บที่มุมซองล่าง ขวามือ ว่า ผลคะแนนภาษาอังกฤษ )  
 
ภายใน 25  ธันวาคม 2558  - 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ      ประมาณ 30 ธันวาคม 2558 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ทุกคน 
กรอกข้อมูลระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ออนไลน์  (e-Profile) ที่ เว็บไซต์  
" หากไม่กรอกข้อมูลระเบียนประวัติฯ นักศึกษาจะไม่ได้รับรหัสประจำตัวนักศึกษา  และไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล "
 
4 – 7 มกราคม 2559
 
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
  ดาวน์โหลดใบรับรองการชำระเงิน (Invoice) ค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่ เว็บไซต์  http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent   
 แล้วนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงเทพ / ธนาคารทหารไทย  หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ  หากนักศึกษาไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามขั้นตอนนี้   จะถือว่าสละสิทธิ์  การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล
8 – 11 มกราคม 2559
มหาวิทยาลัยฯ ประกาศ รหัสนักศึกษาใหม่ 
ทางเว็บไซต์  http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent 
ประมาณ 29 เมษายน 2559
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ส่งหลักฐานการสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปลาย    ตามข้อกำหนด ให้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภายใน เดือน กรกฎาคม 2559 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2559
                                  กรณีผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ขาดคุณสมบัติ ตามข้อกำหนด  ถือเป็นโมฆะ ในการเข้าศึกษา 
                                                                               ในระบบรับตรงโดยคณะฯ / ระบบมหิดลรับตรง ปีการศึกษา 2559
คณะฯ ประกาศรวม รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะฯ  ทั้งจากระบบรับตรง กสพท  ระบบมหิดล  รับตรง และระบบรับตรงโดยคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2559  ทางเว็บไซต์   www.med.mahidol.ac.th  
ต้นเดือน พฤษภาคม 2559
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วยตนเอง 
ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
แจ้งเพิ่มเติมอีกครั้ง
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล
แจ้งเพิ่มเติมอีกครั้ง
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี แจ้งเพิ่มเติมอีกครั้ง
เปิดภาคการศึกษาที่ 1  มหาวิทยาลัยมหิดล       ปีการศึกษา 2559  15  สิงหาคม 2559
ผู้ผ่านข้อเขียนฯ  เข้าสอบไม่ครบตามกระบวนการที่กำหนดข้างต้น จะถือว่า สละสิทธิ์การเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   ประจำปีการศึกษา 2559
แผนการดำเนินงานดังกล่าว  อาจปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม   ขอให้ผู้สมัครสอบ ติดตาม ประกาศต่างๆ บน website อย่างสม่ำเสมอ  หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานแพทยศาสตรศึกษา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 3   อาคารเรียนรวม ถนนพระราม 6   ราชเทวี   กรุงเทพฯ 10400
หมายเลขโทรศัพท์ 02-2011289  , 02-2012268 , 02-2011053

เอกสารแนบ