You are here

งานปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๖ (แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ ๔๙)

งานปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาแพทย์  ชั้นปีที่  ๖ (แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ ๔๙)