You are here

 
ขอเชิญนักศึกษาแพทย์และแพทย์จบใหม่เข้าร่วมกิจกรรม USMLE WORKSHOP 2017

ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 8.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
การสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย กสพท. รอบ 2

ระบบรับตรง กสพท. ปีการศึกษา 2560

 
พิธีอำลาอาจารย์ของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๖ (รามาธิบดี รุ่นที่ ๔๗) ประจำปี ๒๕๖๐

วันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
โครงการ “งานปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6” แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 47

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
Student Exchange Program 2017 (Round 2)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 6 อาคารเรียนรวม

 
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบเสื้อกาวน์ รับศิษย์รามาธิบดี รุ่นที่ 50 สู่ชั้นคลินิก

วันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 12.30 - 16.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี 

 
การสอบสัมภาษณ์ระบบรับตรง กสพท.ปีการศึกษา 2560

ตั้งแต่วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2017 ถึง 31 ตุลาคม 2017

 
ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรม นักศึกษาแพทย์รามาธิบดีพบอาจารย์ที่ปรึกษา

สายรหัส 001 - 008 และ 161 - 180 วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 และสายรหัส 081 - 160 และ 181 - 189 วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

Pages