You are here

STUDENT EXCHANGE PROGRAM 2018

ตั้งแต่ วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2561

Faculty hour คณบดีพบนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 14.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์

วันนี้ จนถึงวันที่ 8 ธ.ค. 60 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุภาพรรณ 0-2201-0798 E-mail : supapan.sup@mahidol.ac.th

การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 รอบ 1/1

เปิดระบบรับสมัคร วันที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. ปิดระบบรับสมัคร วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น. 

กำหนดการขอผ่อนผัน "เกณฑ์ทหาร" ประจำปี 2561

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2561

ขอเรียนเชิญคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

บ้านของเรา...รามาธิบดี เพื่อนักศึกษาแพทย์ใหม่ (รุ่น ๕๓)

๑๑ ส.ค. ๖๐ ณ ห้อง ๙๑๐ เป็นงานเพื่อส่งเสริมการสร้างเป้าหมายการเรียนรู้และแรงบันดาลใจเพื่อเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (Transformative leaders)

พิธีบายศรีรับขวัญศิษย์แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ ๕๓

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง ๙๑๐ ABC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

ขอเชิญร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษารามาธิบดี ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

Pages