You are here

MU-IR AMBASSADORS 2018

Apply now - 23 October 2018

ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่องการรับสมัครสอบ Long Case

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการขอผ่อนผัน "เกณฑ์ทหาร" ประจำปี 2562

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ณ งานกิจการนักศึกษา

ร่วมชมภาพยนต์ 5 centimeters per second

ในวันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 17.30 - 20.30 น. ณ ห้องกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์

ECM1 Elderly Care Management

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล สำนักการศึกษา ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี โทร. 0-2201-1274, 0-2201-1547,0-2201-07...

Ramathibodi Postgrad Open House 2018

วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้อง 910ABC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

พิธีกล่าวคำปฏิญาณตนของบัณฑิตแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ ๔๘ และงานอวยพรบัณฑิตรามาธิบดี ประจำปี ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น ๒ อาคาร ๑

พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 - 10.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

เปิดรับสมัครหลักสูตร ประจำปี 2562

โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้เปิดอบรมสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งดำเนินการมาแล้วกว่า 47 ปี และได้ออกแบบต่อยอดหลักสูตรกา...

ขอเชิญเข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษารามาธิบดี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.30 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคาร 1

Ramathibodi International Club: Out of the comfort zone

27th June 2018, 14:30 - 16:00 ห้อง 611 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Pages