You are here

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนต้นสังกัดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เพื่อฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2563

Calling for Application: Student exchange program (3rd Round) Between 1st-31st May, 2019 Only

เปิดรับตรงพนักงานให้การดูแลผู้สูงอายุ (Nurses' aides) หลักสูตร 6 เดือน ปีการศึกษา 2562

เรียนฟรี มีงานให้ทำ รับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน - 2 มิถุนายน 2562

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับตรงผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) หลักสูตร 1 ปี ปีการศึกษา 2562

เรียนฟรี มีงานให้ทำ สกอ. และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมให้ทุนจบแล้วมีโอกาสทำงานที่โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 24 พ.ค. 2562

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) หลักสูตร 1 ปี

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 24 พฤษภาคม 2562 อบรมตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2562 - 23 มิถุนายน 2563

รับสมัครผู้รับทุนต้นสังกัดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เพื่อการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ พร้อมกำหนดวันเวลาและสถานที่ในการสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2562  

งานปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาแพทย์  ชั้นปีที่  ๖ (แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ ๔๙)

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น ๒ อาคารหลัก (อาคาร ๑) เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. 

พิธีอำลาอาจารย์ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 (แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 49)

วันที่ 1 เมษายน 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี เวลา 13.30 - 15.30 น. 

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ พิธีมอบเสื้อกาวน์ รับศิษย์รามาธิบดี รุ่น ๕๒ สู่ชั้นคลินิก

วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 12.00-14.15 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Translational Medicine Program

ADMISSIONS 2019 March 1 - May 17

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Faculty Hour ในหัวข้อ วิกฤต PM 2.5 เราจะชนะหรือพ่ายแพ้?

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.30 - 16.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

Pages