You are here

 
พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐-๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

 
พิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาแพทย์รามาธิบดี รุ่น ๕๕ ในงานกิจกรรม บ้านของเรา รามาธิบดี

วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๓๐ น. ณ ห้อง ๙๑๐BC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
งานปฐมนิเทศนักศึกษารามาธิบดีชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๓๐ น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

 
DEAN’S PARTIES & SCIENCE FAIR 2019

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 

Calling for Application: Student exchange program (3rd Round) Between 1st-31st May, 2019 Only

 
เปิดรับตรงพนักงานให้การดูแลผู้สูงอายุ (Nurses' aides) หลักสูตร 6 เดือน ปีการศึกษา 2562

เรียนฟรี มีงานให้ทำ รับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน - 2 มิถุนายน 2562

 
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับตรงผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) หลักสูตร 1 ปี ปีการศึกษา 2562

เรียนฟรี มีงานให้ทำ สกอ. และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมให้ทุนจบแล้วมีโอกาสทำงานที่โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 24 พ.ค. 2562

 
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) หลักสูตร 1 ปี

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 24 พฤษภาคม 2562 อบรมตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2562 - 23 มิถุนายน 2563

 
รับสมัครผู้รับทุนต้นสังกัดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เพื่อการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ พร้อมกำหนดวันเวลาและสถานที่ในการสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2562  

 
งานปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาแพทย์  ชั้นปีที่  ๖ (แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ ๔๙)

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น ๒ อาคารหลัก (อาคาร ๑) เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. 

 
พิธีอำลาอาจารย์ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 (แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 49)

วันที่ 1 เมษายน 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี เวลา 13.30 - 15.30 น. 

Pages

302 Found

302 Found

The document has been temporarily moved to here.
Powered By LiteSpeed Web Server
LiteSpeed Technologies is not responsible for administration and contents of this web site!