You are here

ค่ายเล็กในป่าใหญ่ ครั้งที่ 2

 
     ชมรมรักษ์ธรรมชาติรามาธิบดี จัดโครงการ "ค่ายเล็กในป่าใหญ่ ครั้งที่ 2" เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้สึกรักและหวงแหนธรรมชาติ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมรอบตัว ทั้งยังได้ศึกษาความสัมพันธ์ของระบบนิเวศตามธรรมชาติ ทักษะการเดินป่า ดูดาว ดูนกตามธรรมชาติอย่างถูกต้อง เมื่อวันที่ 7-8 ธันวาคม 2556 ณ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าราชบุรี และศูนย์ศึกษาพรรณไม้ป่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (แก่งส้มแมว) จังหวัดราชบุรี