You are here

สวัสดีปีใหม่คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
     สโมสรนักศึกษารามาธิบดี และงานกิจการนักศึกษา สำนักงานการศึกษา เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ แด่ ศาสตราจารย์นายแพทย์วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อขอพรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ณ สำนักงานคณบดี อาคารเรียนรวม