You are here

โครงการ สื่อความหมายด้วยสายใยเพื่อในหลวง ครั้งที่ 8

 
     คณะกรรมการนักศึกษาสาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับงานกิจการนักศึกษา สำนักงานการศึกษา จัดโครงการ “สื่อความหมายด้วยสายใยเพื่อในหลวง ครั้งที่ 8” เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเป็นการกระตุ้นเตือนให้เห็นถึงความสำคัญของวิชาชีพต่อผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการสื่อความหมาย อีกทั้งยังเป็นการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม และเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2556 ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการ “บ้านนนทภูมิ” และ โรงแรมเดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี